недеља, 31. мај 2015.

Решења:
3545. Нема карабатака мени (Нема кара Бата Камени)
3546. Алдо из Удина (Ал до Изудина)
3547. Пила дуд емисару Соса (пилад у Демиса Русоса)
3548. Топле маренде (топ лема ренде)
3549. Тест и Јана полагала (тестија на пола Гала)
3550. Балон-сала (салон, бала)
3551. Напори Луку сада море (на порилуку Садам оре)
3552. Небодери (Недо, бери!)
3553. Сара, мула (саламура)
3554. Мала сирена (саламан(д)ери)
3555. Иди по лопатице (Иди, Пол, опатице)
3556. Започет врт и нама је леп (ЗА по четвртинама јеле П)
3557. Барба Роси носи то (Барбаросино сито)
3558. Насто, мак увео (на стомаку вео)
3559. Самир кори Милија (са Мирком Илија)
3560. Демир капија (Деп, Мирка и ја)
3561. Еротски роман (Мирка, Еро, Стон)
3562. Глас телала (Г ласте, лала)
3563. На бријегу пуши Шаћир (НА брије ГУ, ПУ шиша ЋИ, Р)
3564. Клемпо спискао паре (кломпе, пси, коса, пера)

Нема коментара: