недеља, 10. новембар 2019.

NAJREBUS OKTOBRA

Završeno je glasanje za najrebus oktobra. I ovog puta je bilo dosta neizvesnosti i obrta, jer je bilo više odličnih rebusa koji su ravnopravno konkurisali za 1. mesto. Na kraju je pobedio sjajan rebus Zorana Milunovića KORAK SNAGU SLAMA (Koraks na guslama). Ovaj rebus je imao najviše poena u 1. krugu i jedini je koji je u 2. krugu dobio bodove od svo četvoro sudija. Takođe je zanimljivo da nije dobio ni jednu 5-icu. Čestitam Zorane! Pohvala i najbližim pratiocima za isto tako dobre rebuse, koji su ovaj izbor učinili zanimljivijim. 
Решења:
7379. Гај кеви олиста (гајке виолиста)
7380. Медо кокош ћушка (мед око Кошћушка)
7381. Ми смо накарађене дише (мис Монака рађе не дише)
7382. Пера Којот (пера к'о јот)
7383. Пере Иранац репу (Переира на црепу)
7384. Бистра Жиронда (бис тражи Ронда)
7385. ''Три наранче'' (тринаран Че)
7386. Ту је, Лиза, разуман човек (тује, Лизаразу, Манчо, Век)
7387. Јуриј у годинама (јури Југо динама)
7388. Понижење Ника (пони жењеника)
7389. Гримасе стрица (Грима сестрица)
7390. Матрозе лечио делија (мат, розеле, чиоде, лија)
7391. Свен ти ломи бисере (с вентилом ибис Ере)
7392. Преки Дачић (прекидачић)
7393. Нане преду с нама (Нане пред уснама)
7394. Бутигу Шандор обија (бут и гушан до Робија)
7395. Урани мала Дара (уран има Ладара)
7396. Сату Маре (сат у Маре)

уторак, 05. новембар 2019.


NAJREBUS OKTOBRA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 14 sudija - Aljoša Vuković, Ilija Ozdanovac, Slavko Bovan, Branislav Nikić, Rešad Besničanin, Emilija Bunjac, Nedjeljko Nedić, Nebojša Dragomirović, Svetlana Jorgaćijević, Vladimir Šarić, Gojko Mandić, Boris Nazansky, Milan Žarkovački i Dragiša Cetić.
      U drugu fazu ide 10 rebusa koji su sakupili od 5 do 12 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvorica sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Boris Nazansky, Ilija Đurković, Nebojša Dragomirović i Emilija Bunjac. 
     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je subota, 09.11.2019 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  

Evo odabranih rebusa:недеља, 03. новембар 2019.

Решења:
7364. Ту је за горућа питања (тује Загору ћапи Тања)
7365. Не напрежите гузе (Нена Прежи тег узе)
7366. Постих у јесен (По стихује сен)
7367. Узурпатори (уз У Р па Тори)
7368. Прекали ме рад (пре Калимера Д)
7369. Партије Данаца (пар Т и један Аца)
7370. Трагом каравеле (теле В, арак М, огар)
7371. Телећа лопатица с костима (Мате, лећа Л, опатица С, К ости)
7372. Топли наресци пале (топ, Линарес, ципал Е)
7373. Поља метвице (пот, љаме, Вице)
7374. Окарину свира Том (ока, Ринус, вир, атом)
7375. Аустралопитек (Кети, Пол, Арт, Суа/д/)
7376. Застри, Јелена, лице (ЗА стријеле, Н алице)
7377. Баба жури ко метак (Б абажури, комета К)
7378. Што Перица пуши (штоперица П, уши)

петак, 01. новембар 2019.

Novo nadmetanje vrhunskih anagramista

18. MEĐUNARODNO PRVENSTVO SRBIJE ZA ANAGRAMISTE

1. Pravo učešća imaju ljubitelji enigmatike iz Srbije i inostranstva. Radovi se sastavljaju isključivo na srpskom jeziku, a prihvataju se samo čisti anagrami, bez izmene, manjka ili viška slova. Maksimalna dužina anagrama može da bude 50 slova.

2. Tokom prvenstva održavaju se dva kola, a anagramistima se boduje ukupno 18 takmičarskih radova. U svakom kolu takmičari mogu da prijave po dva rada za minijature, anagramirane ličnosti, generalnu kategoriju i aktuelne anagrame, kao i jedan rad za anagramni izazov (tema koju određuje domaćin). Na revijalno takmičenje "Crven ban" u svakom kolu mogu se prijaviti dva vulgarna anagrama.

3. U kategorijama sa duplim programom svakom takmičaru radovi će se razvrstavati u dve grupe, po abecednom redosledu rešenja. Takmičarima nije dozvoljeno da dupliraju anagrame sa istim rešenjem.

4. Radovi za prvo kolo primaju se od 1. do 30. novembra 2019, a drugo kolo održaće se u decembru.

5. Anagramisti tokom kola mogu da pošalju i više radova, ali u tom slučaju dužni su da naprave selekciju radova. Ako to ne urade, selekciju će umesto njih obaviti domaćin takmičenja. U slučaju da neki anagrami svojim kvalitetom ne zadovoljavaju osnovne standarde, domaćin će te anagrame izostaviti iz konkurencije.

6. Radovi se šalju na blog ŠMEK, na mejl zoradis@eunet.rs ili na adresu: Zoran Radisavljević, Vatrogasna 27, 10000 Zagreb, Hrvatska. Pred kraj svakog kola biće data lista predloga, tako da će autori još dan-dva imati mogućnost za ispravku nominacija.

7. Na kraju takmičenja, biće obavljen izbor najboljih anagrama u 2019. godini. Nezavisno od 18. Međunarodnog prvenstva Srbije, biće održan i izbor "Crven ban", za najbolji vulgarni anagram u 2019. godini.

Na startu 18. Međunarodnog prvenstva Srbije za anagramiste zajednička tema (koju daje domaćin takmičenja) glasi: ENIGMATSKA REVIJA "KVISKOTEKA", ZAGREB.

Budući da "Kviskoteka" proslavlja 25 godina, a odnedavno sam član njene redakcije, to su bili više nego ubedljivi razlozi za ovakav anagramni izazov. Verujem da će enigmatski majstori naći mnoge zanimljive kombinacije od datih slova, a pobednika očekuje lepo iznenađenje.


Svim takmičarima želimo odlične anagrame i uspeh u takmičenju, ali pre svega da se dobro zabave, u fer i korektnoj igri. Anagramni izazov za prvo kolo i detaljnije informacije možete pogledati na adresi bloga ŠMEK: chessandpuzzles.blogspot.rs 


Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku oktobra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 05.11.2019. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do subote 09.11.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

7305. Lena Olin (Alen, Lino)
7306. Sala za ručak u Bitolju (Salazaru Čak ubi Tolju)
7307. Ker je opasan (jeo pas anker)
7308. Pre seksa malo vina (presek, sama, lovina)
7309. Dobre stare pesme (do bresta rep Esme)
7310. Ponos Iračana (Po nosi Račana)
7311. Domarkama Rinat as (do Marka Marina tas)
7312. Korist asovima (Kori s tasovima)
7317. Preti Kija Luni (pre Tikija Luni)
7318. Naprtnjače (na po Rtnja Če)
7319. Emu su banovali (emu, Suban, ovali)
7320. Lupetam o akolitu (lupe tamo, a koli tu)
7321. S evnuhom Ero vodi seju k Avali (sevnu Homerov Odisej u Kavali)
7322. Narasta Sava (Nara stasava)
7323. Kupio sam prase (kup IO, Sampras E)
7324. Stani malo, ptice uzleću (Stan ima loptice uz leću)
7325. Pitagorin teorem (more, piroge, tinta)
7326. Prase o dimije zapelo (praseodimij, eza, Opel)
7327. Deprecijacija novca (Depp, Recija, cijan, ovca)
7328. Borba s vjetrenjačama (bor, bas V, jetrenjača MA)
7332. ''Peti element'' (pati Klement)
7333. Zasela Koka (zaselak, oka)
7334. Bordel ima stila (Bor deli mastila)
7335. Vuče dolare u tor (Vučedol, are, utor)
7336. Vučićev rođak (Vu/j/čić, evro, đak)
7337. Legat u Požarevac ode (Edo, Cave, raž, oputa, gel)
7338. Vetar duva (avet, duvar)
7339. Odradi li Žan Sari poslić (Odra, diližansa, Rip, oslić)
7340. Divna rima (div nar ima)
7341. Mokri vicevi (Mo krivi cevi)
7342. Mala penzija (mala Pen Zija)
7343. Vindobona (Vin do Bona)
7344. Korak snagu slama (Koraks na guslama)
7348. Od nameta nema selameta (O dna, meta N, Ema, sela, meta)
7349. Kara me lepojka Milica (karamela po J, kamilica)
7350. Pre sna cura brojala (presnac U, Rab, roj, ala)
7351. Mak si, mili, Jani sadio (Maksimilijan i Sadio)
7352. Uzda me, Pero, u zglobu stegla (uz dame pero, uz globus tegla)
7353. Detektor laži (Teo drži letak)
7354. Preti granatama Risto (pre tigra na Tamari sto)
7355. Ja kneza danas kitim (jakne za dan/a/ski tim)
7356. Umela si me dići (u melasi medići)
7357. Vilas mi kuka (vila, Smi, Kuka)
7364. Tu je za goruća pitanja (tuje Zagoru ćapi Tanja)
7365. Ne naprežite guze (Nena Preži teg uze)
7366. Postih u jesen (Po stihuje sen)
7367. Uzurpatori (uz U R pa Tori)
7368. Prekali me rad (pre Kalimera D)
7369. Partije Danaca (par T i jedan Aca)
7370. Tragom karavele (tele V, arak, M ogar)
7371. Teleća lopatica s kostima (Mate, leća L, opatica S, K osti)
7372. Topli naresci pale (top, Linares, cipal E)
7373. Polja metvice (pot, ljame, Vice)
7374. Okarinu svira Tom (oka, Rinus, vir, atom)
7375. Australopitek (Keti, Pol, Art, Sua/d/)

недеља, 27. октобар 2019.

Решења:
7348. Од намета нема селамета (О дна, мета Н, Ема, села, мета)
7349. Кара ме лепојка Милица (карамеле по Ј, камилица)
7350. Пре сна цура бројала (преснац У, Раб, рој, ала)
7351. Мак си, мили, Јани садио (Максимилијан и Садио)
7352. Узда ме, Перо, у зглобу стегла (уз даме перо, уз глобус тегла)
7353. Детектор лажи (Тео држи летак)
7354. Прети гранатама Ристо (пре тигра на Тамари сто)
7355. Ја кнеза данас китим (јакне за дан/а/ски тим)
7356. Умела си ме дићи (у меласи медићи)
7357. Вилас ми кука (вила, Сми, Кука)
7358. Бане Лалић (Балић, Нела)
7359. Бор Јанко сади на ривијери (Борјан, коса, динари, Вијери)
7360. Наду буди баба (на дубу Дибаба)
7361. Коле носи сат (колено, сиса Т)
7362. Вараш Ирена! (ВА раширена)
7363. Супер однос (СУ перо, Д нос)